Kinderopvang

Schoolopvang schooljaar 2021-2022 | 2,5 tot 12 jarigen

1.  Algemene Informatie

De organisator

De voor- en naschoolse opvang is sinds september 2021 een samenwerkingsverband tussen basisschool de Leerboom Halle en de vzw 3Wplus Kinderopvang.

De contactpersoon van het organiserend bestuur is:
Nele Macharis
Z.5 Mollem 250 | 1730 Asse
02/451.53.98 | Nele.Macharis [at] 3wplus.be

Verantwoordelijken
De dagelijkse leiding is in handen van de coördinator. De coördinator coördineert de activiteiten, begeleiden de begeleiders en onderhouden contact met de ouders, externe instanties en derden.

Aurélie Heylemans
Telefoon: 0492/58 05 71
E-mail:   opvang.halle [at] 3wplus.be
Website: www.3wplus.be/kinderopvang

Ons beleid

Het pedagogisch beleid
3WPlus Kinderopvang ontvangt kinderen in een spontane, huiselijke en vertrouwelijke sfeer. Elk kind wordt benaderd als uniek met eigen mogelijkheden, talenten en beperkingen. De begeleiding gaat persoonlijk om met de kinderen en zorgt dat ze de nodige zorg en aandacht krijgen.
Spelen gebeurt in vrijheid, met interesse en uitdaging in een veilige omgeving. Op woensdagen, schoolvrije dagen en in de schoolvakanties worden er gevarieerde activiteiten op maat van de leeftijdsgroep aangeboden.
Op schooldagen biedt de opvang de mogelijkheid om huistaken en lessen te maken voor de kinderen van de lagere school.

Kwaliteitshandboek
Ons kwaliteitshandboek beschrijft hoe we werken en wat onze procedures zijn. Je vindt er o.a. onze pedagogische doelstellingen, de betrokkenheid van ouders, de klachtenprocedure, onze organisatiestructuur en verbeterplannen. Het kwaliteitshandboek ligt ter inzage bij de coördinator.

2. Werking van de opvang  

2.1. Voor wie en wanneer?

Kinderen van 2,5 tot 12 jaar zijn welkom in de opvang.

De binnenschoolse opvang staat open voor alle kinderen die naar school gaan in de Leerboom en dit:

 • Voor en na school: ’s ochtends, ’s avonds en op woensdagnamiddag
 • Op pedagogische studiedagen

2.2. Opvangmomenten & locaties

Een kwartier voor aanvang van de lessen en een kwartier na schooltijd wordt de opvang van uw kind gratis verzorgd door de leerkrachten.

  De Leerboom Halle
Voorschools 7u00-8u25
Naschools 15u25-18u00
Woensdagmiddag 12u30-16u00
Schoolvrije dagen 7u-18u

Sluitingsdagen: de opvang is gesloten tijdens schoolvakanties. Extra sluitingsdagen worden aan het begin van het schooljaar doorgegeven voor het volgende jaar. Op wettelijke feestdagen is er geen opvang.

2.3. Brengen en afhalen

Aanwezigheidsregister
Ouders moeten de aankomst en het vertrek van de kinderen bevestigen door ondertekening van het aanwezigheidsregister. Wanneer je dit niet ondertekent, verklaar je je akkoord met het uur dat de begeleiders noteren.

Afhaalpersonen
Kinderen kunnen enkel afgehaald worden door personen vermeld op het inschrijvingsformulier. Wanneer je kind toch door iemand anders wordt afgehaald, breng je de verantwoordelijke hiervan schriftelijk op de hoogte. Je kind mag de opvang enkel alleen verlaten met een schriftelijke toelating.

Te laat afhalen
We vragen om je kind voor sluitingstijd af te halen. Bij laattijdige afhaling wordt een boete  van € 5 aangerekend per begonnen half uur.


3. Je kind inschrijven

Voor- en naschoolse opvang Schoolvrije dagen
Je hoeft NIET op voorhand  in te schrijven Je schrijft in via i-school (ten laatste één week voordien)

Voor-, en naschoolse opvang
Op het moment dat je kind voor de eerste keer naar de opvang komt, ontvang je de inschrijvingsformulieren (= schriftelijke overeenkomst). Je kan dit ook op voorhand invullen, het is terug te vinden op de website van 3wplus. Wanneer gegevens wijzigen, breng je de coördinator hier zo snel mogelijk van op de hoogte.

Schoolvrije dagen
Voor schoolvrije dagen dien je ten laatste één week op voorhand in te schrijven. Inschrijven gebeurt via www.i-school.be/login. Na het invullen van de schriftelijke overeenkomst ontvang je een login en paswoord. Als je niet over een computer en/of internet beschikt kan je terecht bij de coördinator. Wanneer er geen vrije plaatsen meer zijn, kom je op een reservelijst terecht. Als er een plaats vrijkomt, contacteren we je volgens de rangorde op de lijst.

Annulaties
Kosteloos annuleren kan gedurende de inschrijvingsperiode. Nadien is dit enkel mogelijk wanneer je een ziekteattest op naam van het kind of een verklaring van onregelmatige werkuren van de werkgever kan voorleggen. Deze attesten dienen binnen de 7 kalenderdagen aan de verantwoordelijke van de opvang te worden bezorgd.
!! Zonder één van deze attesten wordt elke ingeschreven opvangdag aangerekend, ook wanneer je kind niet komt opdagen. 

Stopzetting van de opvang
3Wplus Kinderopvang kan de opvang stopzetten als het huishoudelijk reglement of gemaakte afspraken niet worden nageleefd. Ouders hebben op elk moment, zonder enige melding, de mogelijkheid om de opvang stop te zetten. Gemaakte inschrijvingen dienen tijdig geannuleerd te worden (zie annulaties).

4. Hoeveel kost de opvang?   

De opvang wordt geregistreerd per opvangmoment.

Voorschools, naschools en woensdagnamiddag

Opvang Van / tot Ouderbijdrage  
    Eerste kind Vanaf het tweede kind dat gelijktijdig wordt opgevangen
Voorschools 7u00-8u25 €0.95 per begonnen halfuur €0.76 per begonnen halfuur
Woensdagnamiddag 12u30-16u00 €0.95 per begonnen halfuur €0.76 per begonnen halfuur
Avond 15u25-18u00 €0.95 per begonnen halfuur €0.76 per begonnen halfuur

Facultatieve vrije dagen en pedagogische studiedagen

Kinderen Ouderbijdrage per dag  
  Eerste kind Vanaf het tweede kind dat gelijktijdig wordt opgevangen
Schoolvrije dagen ( volledige dag ) €12.85  
Schoolvrije dag ( Halve dag -6u ) €7.78  

5. Facturen   

Iedere maand* ontvang je van 3Wplus Kinderopvang een factuur. Op die factuur staat een gedetailleerde weergave van de geregistreerde tijden van de voorbije maand.
Je betaalt je facturen bij voorkeur via domiciliëring, zo niet via overschrijving met de gestructureerde mededeling die op de factuur staat. De betaling van de facturen gebeurt voor de uiterste betaaldatum van de factuur.
Een betwisting van de factuur kan binnen de 30 dagen na de factuurdatum. Deze betwisting kan ten aanzien van de coördinator of bij de financiële dienst.

(*Is de factuur hoger of gelijk aan 10 euro, dan gebeurt de facturatie maandelijks, is het bedrag lager dan wordt de factuur uitgesteld naar de volgende maand. In december worden alle aanwezigheden gefactureerd, ook als het totaalbedrag lager is dan 10 euro.)

Betaal je te laat?
Na 4 weken ontvang je een herinnering. Wordt de factuur hierna niet betaald, dan ontvang je een boete van 25 euro. Bij blijvende wanbetaling wordt er een procedure via de gerechtsdeurwaarder opgestart. Je kind kan geweigerd worden voor deelname aan de opvang.


6. Algemene afspraken  

Gezonde voeding
Als 3Wplus Kinderopvang hechten we belang aan gezonde voeding. We laten kinderen kennismaken met fruit en groenten. We vragen ouders om gezonde voeding mee te geven en geen frisdrank, snoep en (koeken met) chocolade mee te brengen. Er zijn momenten waarop we een uitzondering willen maken op deze regel, zonder deze helemaal teniet te doen (vb. Sinterklaas, Pasen,...). Kinderen brengen tijdens vakanties een eigen lunchpakket mee. Er worden in de opvang geen warme maaltijden voorzien en ook het opwarmen van maaltijden is niet mogelijk.

Kledij
Tijdens schoolvrije dagen en vakanties vragen we om kinderen speelkleren aan te trekken. Voor de allerkleinsten vragen wij om reservekleren en indien nodig luiers te voorzien. Indien je kind reservekledij kreeg in de opvang vragen wij deze zo snel mogelijk gewassen terug te bezorgen.

Zindelijkheid
Kleuters die nog niet naar school gaan en/of nog niet zindelijk zijn, kunnen geweigerd worden voor deelname aan de vakantieopvang.

Luizen
Heeft je kind luizen? We vragen dit z.s.m. te melden aan de verantwoordelijke zodat verdere verspreiding kan vermeden worden. Wij geven nooit aan andere ouders door welk kind luizen heeft. Je kind mag naar de opvang komen als je een behandeling start.

Grensoverschrijdend gedrag
Kinderen die grensoverschrijdend gedrag stellen t.o.v. de begeleiders, andere kinderen of derden, kunnen geweigerd worden voor verdere deelname aan de opvang.

Verlies, diefstal en beschadiging van verloren voorwerpen
De opvang kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke voorwerpen.

Wij spreken Nederlands met jou
3Wplus Kinderopvang is een Nederlandstalige organisatie. De kinderen worden in het Nederlands opgevangen. Een minimale kennis van het Nederlands is aangewezen zodat je kind zich goed kan voelen in de opvang.

7. Ziekte of ongeval  

Mocht je kind ziek worden of een ongeval hebben in de opvang, contacteren we jou en vragen om je kind zo snel mogelijk op te halen. Indien je niet bereikbaar bent of in dringende gevallen doen we een beroep op de dichtstbijzijnde huisarts. Bij noodsituaties verwittigen we de hulpdiensten.

Je kindje mag niet naar de opvang komen:

 • als het niet kan meedoen met de normale activiteiten
 • als het de andere kinderen kan besmetten. Wij verwittigen als er een besmettelijke ziekte in de opvang is. Wij geven geen info over welk kind de besmetting binnenbracht.
 • als het een van de volgende problemen heeft:
  • diarree
  • braken: 2 of meer keer in de laatste 24 uur.
  • problemen om te ademen
  • koorts boven de 38,5°C.

Medicatie
Wij geven geen medicatie aan kinderen. Is het toch nodig dat er tijdens de opvanguren medicatie gegeven wordt? Vul ons medisch attest in (te verkrijgen bij de coördinator) en zorg voor een attest van de dokter. Zonder deze attesten wordt er door onze begeleiding geen medicatie toegediend.

8. Suggesties & klachten 

3WPlus Kinderopvang is er ook voor ouders. Ouders kunnen steeds bij de verantwoordelijke terecht met vragen en/of opmerkingen.
Spreek de begeleiders of de verantwoordelijke van de opvang aan als je een opmerking hebt. Samen zoeken we naar een oplossing.
Ben je na een gesprek nog steeds ontevreden of wil je meteen een schriftelijke klacht bezorgen? Je kan gebruikmaken van het formulier ‘suggesties en klachten’ te verkrijgen bij de coördinator of je kan een e-mail sturen naar opvang.halle [at] 3wplus.be.
Voel je je niet gehoord? Neem contact op met de hoofdzetel van 3Wplus Kinderopvang via kinderopvang [at] 3wplus.be of op 02 451 53 98 (Teamleider Welzijn/ stafmedewerker Nele Macharis).

9. Onze verzekering 

Wij zijn verzekerd bij Ethias (Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt). Wij hebben:

 • een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
 • een verzekeringen arbeidsongevallen personeel
 • een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid lichamelijke ongevallen

Wil je schade of een ongeval aangeven? Meld het aan de verantwoordelijke binnen de 24 uur na de schade of het ongeval. De verantwoordelijke geeft het door aan Ethias.

10. Privacyverklaring  

Zie website: https://3wplus.be/privacy-cookies

11. Wat als het huishoudelijk reglement verandert?

Het huishoudelijk reglement:

 • is een algemeen document dat eenzijdig uitgaat van 3Wplus kinderopvang
 • bevat de algemene bepalingen over de werkingen en leefregels van de opvang.
 • is voor elk gezin op dezelfde manier van toepassing

We informeren ouders schriftelijk wanneer het reglement verandert. Twee maanden na deze aankondiging treedt het nieuwe reglement in voege.

Bijlage: