Oproep tot kandidaatstelling verkiezing schoolraad

Een schoolraad overlegt met de directeur en geeft advies.
De schoolraad is samengesteld uit:
-    3 stemgerechtigde leden, rechtstreeks verkozen door en uit de ouders van regelmatige leerlingen.
-    3 stemgerechtigde leden, rechtstreeks verkozen door en uit het personeel
-    2 meerderjarige stemgerechtigde leden, door de groepen onder 1° en 2° gecoöpteerd uit de lokale sociale, economische en culturele milieus.
-    De directeur woont de vergaderingen bij met raadgevende stem.
De schoolraad wordt verkozen voor een periode van 4 jaar, met uitzondering van het deeltijds kunstonderwijs en het volwassenenonderwijs, waar de schoolraad voor een periode van twee jaar wordt verkozen. Op 1 april 2017 start de nieuwe schoolraad.

Hoe stelt u zich kandidaat?
-    Uiterlijk op 31 oktober 2016 stelt u zich schriftelijk kandidaat bij de school. De kandidaturen moeten, op straffe van onontvankelijkheid, in de vorm, volgens het model van kandidaatstelling (formulier KR1) en binnen de gestelde termijn, aangetekend of tegen ontvangstbewijs, aan de voorzitter van het kiesbureau worden bezorgd.
-    Van 1 tot 12 december 2016 zijn er rechtstreekse verkiezingen.
-    Personen uit de socio-economische en culturele milieus dienen hun kandidatuur voor coöptatie uiterlijk op 1 februari 2017 in.


U kan uw kandidatuur indienen op onderstaand adres:


Basisschool De Leerboom
A.Demaeghtlaan 40
1500 Halle


De volledige tekst van het kiesreglement kan geraadpleegd worden op www.g-o.be/verkiezingschoolraad of ligt ter inzage op het secretariaat van de basisschool. De lijsten van de kiesgerechtigden en van de potentiële kandidaten voor de rechtstreekse verkiezing worden op het secretariaat van de basisschool ter inzage gelegd.

Met vriendelijke groet
Katleen Roelandt
Directeur