Rapporten

Alle resultaten worden in 5 schoolrapporten gebundeld:

Tussentijds rapport: 18 oktober - 22 november - 12 maart
Dagelijks werk:         5 juni
Examen:                    20 december - 29 juni

Hieronder, een fictief voorbeeld van ons elektronisch rapport...

Ons rapport beschouwen we als een instrument in de samenwerking tussen de school, de leerlingen en de ouders. Het probeert een beeld te geven van wat de leerling, uw kind ‘kent en kan’ en van hoe het leeft en werkt op school. In onze school streven we ernaar om met het hele schoolteam een rapport van hoge kwaliteit te bieden.

De leerkrachten peilen voortdurend de vorderingen die uw kind maakt via mondelinge en schriftelijke toetsen of evaluatiemomenten. Deze resultaten worden weergegeven in het rapport ‘dagelijks werk’. Hiernaast krijgt u tweemaal per jaar (december en juni) het examenrapport.

De cijfers drukken uit hoe het kind zich ontwikkelt en welke vorderingen het maakt op school. Beoordeel uw kind echter niet alleen op basis van cijfers. De behaalde resultaten kunnen verschillen volgens de ontwikkelingsgraad van uw kind, zijn inzet, de moeilijkheidsgraad van de leerstof, de gezondheid van uw kind, uw bemoediging … Cijfers moet u steeds samen bekijken met de commentaar van de leerkracht. Deze commentaar vindt u terug naast ieder vakresultaat. Onderaan het rapport vindt u ook de ‘commentaar klassenraad’.

Deze commentaar weerspiegelt hoe het voltallige lerarenteam, als groep, uw kind beoordeelt. Deze commentaar is eerder gericht naar de leerling als persoon en komt er na rijp beraad tijdens de klassenraad. Spring er niet lichtzinnig mee om en hou er rekening mee. Indien u niet akkoord gaat of vragen hebt rond de inhoud van de commentaren neemt u best contact op met de klassenleraar van uw kind.

Het laatste rapport bevat ook de eindbeslissing van de klassenraad, is de leerling al dan niet geslaagd? Ook deze beslissing wordt genomen door het voltallige lerarenteam en is niet enkel gebaseerd op louter cijfers. De klassenraad gaat na of de leerling, als persoon en als student, in staat is het volgende leerjaar succesvol aan te vangen. Deze beslissing wordt ook uitvoerig gemotiveerd.

Welke zijn de mogelijk attesteringen:

A-attest: de leerling is geslaagd
B-attest: de leerling is geslaagd, maar wordt niet toegelaten tot bepaalde studierichtingen
                 (bijvoorbeeld: kan geen richting met Latijn meer volgen)
                 De leerling kan echter kiezen het jaar over te zitten. 
C-attest: de leerling is niet geslaagd en dient over te zitten.

Beste ouders en leerlingen, we zijn ervan overtuigd dat dit schoolrapport zowel voor jullie als voor onze school kansen biedt om in vertrouwen, vruchtbaar samen te werken. We nodigen u vriendelijk uit om uw vragen, wensen of voorstellen aan de school mee te delen.