Schoolreglement

Het volledige schoolreglement 2019-2020 is hier te vinden.

Het volledige schoolreglement 2020-2021 is hier te vinden.

Samenwerkingsakkoord stad Halle - secundaire scholen - CLB's

De Middenschool is een Nederlandstalige school. Onze school wil gunstige voorwaarden scheppen om leerlingen te stimuleren tot een vlotte beheersing van het Nederlands als standaardtaal. Alle communicatie verloopt in het Nederlands. Iedereen, ook de ouders, die zich binnen de schoolmuren bevindt, praat dus Nederlands. Deze keuze houdt in dat de leerlingen op school Nederlands praten,zowel in de klas, als in de gangen, als op de speelplaats. De Franse en Engelse les vormen hierop een uitzondering. Anderstalige leerlingen hebben er alle belang bij om het Nederlands te oefenen. Leerlingen die halsstarrig een andere taal blijven praten, zullen gestraft worden. De Nederlandse taalvaardigheid is een aspect van het evaluatiebeleid van de Middenschool dat mee verrekend wordt voor het rapportcijfer dagelijks werk voor ALLE vakken.

 

Enkele van de leefregels op school zijn hieronder samengevat.

Natuurlijk moet ieder kind zich individueel ontplooien. Toch is het belangrijk dat er in de groep die onze schoolgemeenschap vormt enkele duidelijke afspraken worden gemaakt.

Volgende regels vinden we zelf heel belangrijk en we vertrouwen erop dat iedere leerling deze strikt naleeft.

Houding en kledij 

 • Op school praten we steeds Algemeen Nederlands. Ook al ben je anderstalig, het Nederlands is de voertaal op onze school, zowel in de klassen, in de gangen als op de speelplaats. Alle communicatie tussen de school en de ouders en leraars gebeurt steeds in het Nederlands.
 • Spreek je leerkrachten aan met "mevrouw" of "meneer". Een "alstublieft" en een " dank u wel" kosten niets, maar zijn graag gehoorde woorden.
 • Wij verwachten van jou steeds respect voor personen, gebouwen en materiaal. Heb vooral respect voor elkaar: plagen, pesten, duwen, slaan, vechten of anderen (opzettelijk of door onbedachtzaam en onbeheerst optreden) hinderen, dienen vermeden te worden. Wie zich hieraan niet houdt, zal worden bestraft met een alternatieve taak en, bij herhaling, met een tijdelijke uitsluiting. Gebruik van fysiek geweld zal leiden tot definitieve verwijdering uit de school.
 • Iedereen is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke bezittingen. Bij beschadiging van meubilair, gebouwen, bezittingen van derden e.d. worden de gemaakte kosten aangerekend. Bovendien kan een bijkomende, pedagogische verantwoorde straf worden opgelegd. Wie zich schuldig maakt aan vandalisme, diefstal of steaming, kan worden bestraft, via de tuchtprocedure. Dit kan tot definitieve verwijdering van de school leiden.
 • Leerboeken dienen te worden gekaft. De boeken en schriften worden opgeborgen en meegedragen in boekentassen of stevige rugzakken, niet in plastic zakken.
 • Gedraag je milieubewust en deponeer afval steeds op de correcte plaats (blauwe, oranje en rode vuilbakken).
  Aluminiumfolie is verboden in onze milieuvriendelijke school.
 • Onze school is wel geen roversnest, maar om discussies of problemen te vermijden vragen we je om waardevolle zaken (portefeuille, horloge, ...) steeds bij je te houden. Dus niet onbeheerd in de gang of op de speelplaats achter te laten. MP-3 spelers, computerspelletjes en dergelijke horen niet thuis op onze school: de school draagt geen enkele verantwoordelijkheid bij beschadiging, verlies of diefstal.
 • De leerlingen mogen in de klas en op het schooldomein geen gebruik maken van gsm (bellen, sms'en, filmen, fotograferen, geluidsopnames maken, rekenfunctie, surfen op het internet, ...) en andere technologische apparatuur. Indien de gsm toch in de klas gebruikt wordt dan dient de leerling deze aan de leerkracht te overhandigen, die deze tot op het einde van de schooltijd (van de voormiddag/namiddag) in bewaring houdt. Indien de leerling weigert zijn gsm te overhandigen zal er een tuchtprocedure worden opgestart (of wordt de leerling tijdelijk uit de klas verwijderd). Indien nodig kan je steeds bellen vanuit het schoolsecretariaat. Ouders kunnen hun kind steeds contacteren via het schoolsecretariaat.
 • De leerlingen mogen niet in de klas of op het schooldomein filmen, tenzij hiervoor de uitdrukkelijke toestemming van de leerkracht werd verleend.
 • Kauwen, eten of drinken doe je niet in de rij, de gangen en klaslokalen. Drankautomaten mogen enkel tijdens pauzes worden gebruikt.
 • Wij stellen een verzorgd uiterlijk op prijs. Elke vorm van racisme (scheldwoorden, ...) en alle uiterlijke kentekenen wijzend op racisme zijn verboden. Opschriften, kentekens of kledij die voor anderen aanstootgevend of kwetsend kunnen zijn, of die uiting geven aan een politieke of religieuze overtuiging, zijn niet toegelaten. Kledij en opsmuk zijn altijd een bron van verschil in mening. De één vindt leuk wat de ander afstoot. Je drukt je ook uit, soms zonder dat je het wil, in je kleding of uiterlijk. Opzichtige of aanstootgevende kledij, haartooi of make-up horen niet thuis in de school als opvoedingsmilieu. Evenmin zijn allerlei opvallende accessoires of attributen toegelaten. In de klaslokalen draag je ook geen petten of andere hoofddeksels. Vrije tijd en schooltijd zijn niet hetzelfde.
 • Hou jezelf onder controle! Zelfcontrole uit zich via discipline, stiptheid, orde, gedrag en houding. De naam van de school hangt in grote mate af van de manier waarop leerlingen zich in het openbaar gedragen. Je gedraagt je zodat je houding een positief uithangbord is voor de school. Om schooluitstappen goed te laten verlopen respecteren we steeds het schoolreglement. 
 • Kledij en opsmuk zijn altijd een bron van verschil in mening. De één vindt leuk wat de ander afstoot. Je drukt je ook uit, soms zonder dat je het wil, in je kledij of uiterlijk.
  Opzichtige of aanstootgevende kledij, haartooi of make-up horen niet thuis in de school als opvoedingsmilieu. Evenmin zijn allerlei opvallende accessoires of attributen toegelaten.
  In de klaslokalen draag je ook geen petten of andere hoofddeksels. Vrije tijd en schooltijd zijn niet hetzelfde.
  Uiteindelijk beslist de directie wat op het vlak van kledij en voorkomen kan worden toegelaten.


Gezondheid en hygiëne

 • Om redenen van hygiëne en/of veiligheid moet in sommige lessen aangepaste kledij worden gedragen (bijvoorbeeld in de lessen lichamelijke opvoeding, bij sport en zwemmen).
 • Het gebruik, het onder invloed zijn en het bezit van legale drugs (nl. alcohol, tabak, medicatie), illegale drugs, gokken en kansspelen zijn verboden op school, in de nabijheid van de school, tijdens activiteiten in schools verband en wanneer leerlingen onder toezicht staan van het personeel.
 • Wie illegale drugs verhandelt (aanbiedt, verkoopt, overhandigt) valt onder de procedure van de tuchtmaatregelen. Deze feiten worden ook altijd gemeld aan de gerechtelijke instanties. Worden ze bewezen, dan kan de school de leerling definitief verwijderen.
 • In principe wordt op onze school geen medicatie aan leerlingen toegediend, tenzij in uiterst dringende nood op basis van een doktersvoorschrift (zie bijlage achteraan in het schoolreglement). De school of de leerkracht kunnen op geen enkel ogenblik verantwoordelijk gesteld worden als een leerling na het toedienen van medicatie neveneffecten ondervindt.
 • De algemene hygiënevoorschriften worden mede opgevolgd door het CLB-team.

 

Gezonde voeding en drank

 • De school wil samen met de leerlingen acties voeren die gezonde voeding en drank promoten. De school biedt daarom geen suikerhoudende frisdranken en snoep aan en verbiedt het drinken van energiedrankjes tijdens de schooluren en tijdens buitenschoolse activiteiten.
  Tijdens het middageten in beide boterhammenrefters drinken de leerlingen water.

 

Pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag

 • We verwachten van elke leerling dat hij of zij meewerkt aan een positief schoolklimaat waarin iedereen zich goed voelt. Pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag horen niet thuis op onze school. Onder pesten verstaat men “systematisch vijandig gedrag tegenover steeds dezelfde persoon die geïsoleerd wordt en geen weerstand kan bieden”. Dit slaat ook op cyberpesten: dit is het sturen van ongewenste boodschappen via gsm, pc... Laat plagen niet leiden tot pesten. Indien je het slachtoffer bent of dreigt te worden van pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag (ook ongewenste aanrakingen behoren hiertoe) meld je dit zo vlug mogelijk bij je klassentitularis of stap je naar de leerlingenbegeleiding, dit is geen klikken. De school zal voor jou een oplossing zoeken en voor de pesters zullen de orde- en tuchtmaatregelen toegepast worden. Ook geweld en ongewenst seksueel gedrag moeten steeds gemeld worden.


Belsignaal

 • Leerlingen die op school aanwezig zijn voor 8 uur moeten naar de ochtendstudie. Het toezicht op de speelplaats is verzekerd vanaf 8.10 uur. De lesuren duren slechts 50 minuten. Om geen tijd te verliezen ga je na het belsignaal zo snel mogelijk naar het volgend klaslokaal. Indien na 5 minuten niemand opdaagt, verwittigt één leerling het leerlingensecretariaat. De nodige regelingen zullen getroffen worden.
 • Wanneer je de lessen niet aandachtig volgt verspeel je eigenlijk je kostbare tijd. De les storen kan niet. Om goed te kunnen volgen zorg je natuurlijk dat je steeds het nodige gerei bij je hebt.
 • Het is wenselijk dat je ten minste 5 minuten voor het begin van de lessen op school bent. Leerlingen die te laat komen melden zich eerst op het secretariaat. Het uur van aankomst wordt in de schoolagenda genoteerd. De ouders ondertekenen voor "gezien". Bij 5 maal ongewettigd te laat komen op school en/of de les, krijg je een sanctie, namelijk: nablijven in de avondstudie.
 • Als je in de klas zit en het belt, betekent dat je leerkracht de les zal afronden, niet dat je recht springt en de klas uit loopt. Vergelijk het met een verkeerslicht en een politieagent: als het groen is kan hij je toch doen stoppen. 
 • Je begeeft je rustig en zonder kabaal van het ene lokaal naar het andere in groep, langs de korste weg. Je gaat nooit op eigen initiatief naar het toilet of naar je kastje: vraag dat steeds aan de leerkracht met wie je zo dadelijk les hebt.

 

Pauzes

 • Tijdens de middagpauze moeten alle leerlingen op school aanwezig zijn. Een uitgaanskaart wordt enkel aan leerlingen uitgereikt die op een vast adres thuis gaan eten en dit enkel op schriftelijk verzoek van de ouders. 
 • De drankautomaten kunnen enkel tijdens de pauzes gebruikt worden. Onze speelplaats dient inderdaad om te "spelen". Balspelen zoals basket, balletje klop en volley kunnen tijdens de pauze. Voetbal spelen met om het even welke bal is absoluut verboden tijdens de pauzes. Ruwe of agressieve spelletjes kunnen niet, zo vermijden we kleine en grote ongevallen. 
 • Tijdens de speeltijden en de middagpauze is het verboden om zonder toestemming in de gangen of in de lokalen te zijn. 

 

Lockers

 • Tegen een vastgestelde som kun je een locker huren om boeken, schriften en andere waardevolle voorwerpen in te bewaren. Hou deze locker keurig en proper.
  De locker gebruik je enkel voor en na de lesdag en tijdens de pauzes. Je blijft er in geen geval rondhangen, misbruik geeft aanleiding tot een sanctie.

 

Leerlingenraad

 • In onze school is er een leerlingenraad. Daar zitten vertegenwoordigers van alle klassen bij elkaar om samen over de school te praten en hoe jullie het beter, anders, ... zouden doen. Dat heet leerlingendemocratie.
  In het begin van het schooljaar mag je via een stemming mee bepalen wie er in de leerlingenraad zetelt. Doe dat op een verstandige manier. Het is niet altijd zo dat diegene die het meeste van zich laat horen ook het meeste te zeggen heeft. Regelmatig zal aan de leerlingenraad advies gevraagd worden over allerlei zaken.


Agenda

 • Je agenda is het belangrijkste werkinstrument tijdens het schooljaar. Hij is netjes en volledig ingevuld (elk lesuur een lesonderwerp) en wordt wekelijks door de ouder of voogd ondertekend. 
 • In je agenda worden tevens afwijkingen van de normale uurregeling, de data van de examens, beoordelingen en opmerkingen genoteerd. 
 • Je agenda is weliswaar je persoonlijk bezit, maar niettemin blijft het een officieel document, dat niet mag worden gebruikt voor allerlei "artistieke" of "literaire" ontwerpen. Indien je over een probleemexmplaar beschikt, zal je de inhoud in een nieuwe agenda moeten overschrijven.
 • Je agenda is ook een dagelijks communicatiemiddel tussen je ouders en de school. De leerkrachten kunnen er een nota inschrijven voor je ouders, maar ook je ouders mogen de agenda gebruiken om iets aan de school mede te delen.
 • Je agenda moet je altijd bij je hebben, ook tijdens examens.
 • Uitzonderlijk kan er worden afgeweken van het normale begin- en einduur (bijvoorbeeld bij afwezigheid van een leraar). Mits toestemming van de ouders mag je de school één uur vroeger verlaten of één uur later naar de school komen. Deze toestemming moet in je agenda vermeld staan (vooraan in je agenda). Je mag de school nooit vroeger verlaten zonder de toestemming van de directie.

 

Taken en toetsen

 • Taken en oefeningen maak je zorgvuldig en geef je af op de afgesproken dag. Was je afwezig, dan lever je de volgende les de taak of oefening in.
  Indien je systematisch taken niet afgeeft verwittigt de leraar de ouders via een nota in de schoolagenda en brengt hij ook de directie en de klassenraad op de hoogte.
 • Je kan verplicht worden om op vrijdag van 15.45 uur tot 17.00 uur na te blijven om gemiste taken en toetsen (waar geen wettiging voor was) in te halen.

 

De klassentitularis

 • Eén van je leraars vervult de taak van klassentitularis. Bij die leraar kan je altijd terecht met je vragen en je problemen in verband met je studie of je persoonlijke situatie. De klassentitularis volgt elke leerling van zijn klas van zeer nabij. Hij is ook de meest aangewezen persoon om in te spelen op mogelijke problemen in de klas.


Inhaallessen

 • Je kan, wanneer je om welke reden dan ook een achterstand hebt opgelopen, aan je vakleraar vragen om een inhaalles te geven. Je mag dit ook aan je klassentitularis of leerlingenbegeleider vragen. Zij zullen dan voor jou een inhaalles aanvragen. Ook je ouders kunnen via je agenda de vraag stellen. Bij langdurige afwezigheid zorgt je klassentitularis er voor dat, met de hulp van je klasgenootjes, je notities worden bijgehouden.

 

Afwezigheid van een leerkracht

 • Bij afwezigheid van een leerkracht wordt begeleding of vervanging voorzien door het secretariaat of door een leerkracht waar je al dan niet les mee hebt. Het is de vervangende leerkracht die bepaalt hoe dit studie-uur wordt ingevuld.
  Volgende situaties zijn mogelijk:
  • de vervangende leerkracht geeft in opdracht van de afwezige collega een taak die je moet maken of voorbereiden;
  • de vervangende leerkracht geeft zelf een extra uur les;
  • de vervangende leerkracht voorziet studie in de mediatheek.

      Wanneer er het laatste uur geen taken, opdrachten of vervangende les is voorzien, mag je mits voorafgaande toestemming van je ouders (zie agenda) de school verlaten om 15 uur.

 • Slechts in uitzonderlijke omstandigheden (wanneer er twee of meer klassen studie hebben) beslist de vervangende leerkracht om tijdens de studie op de speelplaats te blijven. Dit kan alleen wanneer er op dat ogenblik geen lessen L.O. plaatsvinden.

 

Misbruik van gsm

De leerlingen mogen in de klas en op het schooldomein geen gebruik maken van gsm (bellen, sms'en, filmen, fotograferen, geluidsopnames maken, rekenfunctie, surfen op het internet ...) en andere technologische apparatuur. Indien de gsm toch in de klas gebruikt wordt dan dient de leerling deze aan de leerkracht te overhandigen, die deze tot op het einde van de schooltijd (van de voormiddag/namiddag) in bewaring houdt. Indien de leerling weigert zijn gsm te overhandigen zal er een tuchtprocedure worden opgestart (of wordt de leerling tijdelijk uit de klas verwijderd). Indien nodig kan je steeds bellen vanuit het schoolsecretariaat. Ouders kunnen hun kind steeds contacteren via het schoolsecretariaat.
De leerlingen mogen niet in de klas of op het schooldomein filmen, tenzij hiervoor de uitdrukkelijke toestemming van de leerkracht werd verleend.

 

Einde van de lessen

Uitzonderlijk kan er worden afgeweken van het normale begin- en einduur (bijvoorbeeld bij afwezigheid van een leraar). Mits toestemming van de ouders mag je de school één uur vroeger verlaten of één uur later naar de school komen. Deze toestemming moet in je agenda vermeld staan. Je mag de school nooit vroeger verlaten zonder de toestemming van de directie.