Schoolvisie

Resultaten tevredenheidsenquête ouders
Resultaten tevredenheidsenquête leerlingen

Onze missie: meer dan onderwijs

Onze missie is dat leerlingen zich thuis voelen op school en groeimogelijkheden ervaren op cognitief en sociaal-emotioneel vlak. Het is noodzakelijk dat een leerling zich goed voelt. Alleen dan kan hij of zij leren en optimaal presteren. Regelduidelijkheid, een positief klas- en schoolklimaat, een intensieve leer- en leerlingenbegeleiding en participatie via de leerlingenraad zijn voor ons belangrijke manieren om het welbevinden van de leerlingen te bewaken en bevorderen.

Door de beschermende omgeving van een aparte middenschool is het mogelijk aan leerlingen een meer individuele begeleiding te geven en ervoor te zorgen dat ze zich volledig kunnen ontplooien in een sfeer van rust en geborgenheid.

Wij eisen discipline in studie en omgang, maar ook hoffelijkheid van iedereen.
Wij willen het ethisch en esthetisch gevoel aanscherpen. Even belangrijk vinden wij dat men respectvol leert omgaan met zichzelf, anderen en met de omgeving. We willen dat onze leerlingen niet alleen een historisch kader hebben, maar ook begrijpen wat er in de wereld gebeurt, zodat ze hun plaats in de wereld beter kunnen vinden.
Onze school is geen eiland in de samenleving, ze staat er midden in. Jaar na jaar bieden wij onze leerlingen bij het begin van een schooljaar een geïntegreerde werk periode, daguitstappen, projectdagen … en tal van projecten die de persoonlijkheid verder ontwikkelen. Via de leerlingenparticipatie wakkeren wij ook de zin voor initiatief en verantwoordelijkheid aan. Opvoeden tot weerbare, kritische én democratische burgers is onze taak.
Onze school biedt een veilige plek waar leerlingen ongestoord kunnen en willen leren en waar zij zich aanvaard voelen. Onze leerkrachten bieden een beschermende omgeving waarin pestgedrag en agressie niet worden getolereerd. Het streven naar een klimaat van verdraagzaamheid is hierbij een prioriteit. Bovendien heerst er een aangenaam en veilig leef- en leerklimaat, waar er ook ruimte is voor sport en ontspanning.
De nadruk binnen het onderwijs mag niet langer liggen op 'van buiten leren', ook creativiteit is zeer belangrijk. Geheugenwerk is ook niet onbelangrijk, maar wat wij zeker nastreven is een kritische ingesteldheid. Daarom benadrukken wij bij onze leerlingen het vragen stellen, het discussiëren, het probleemoplossend werken, het origineel durven zijn. De tijd van enkel doceren is voorbij, leve de interactieve benadering. Wij zoeken naar onderwijsvormen die aansluiten bij de leefwereld van jongeren, want interesse is de eerste stap naar kennis en kunde. Zo wordt leren een vanzelfsprekende en plezierige activiteit.
In het eerste jaar wordt een brede waaier aan belangstellingsgebieden en keuzevakken aangeboden. De keuzevakken moeten de leerlingen helpen zichzelf beter te leren kennen, hun talenten naar boven te halen en uiteindelijk een weloverwogen en bewuste keuze te maken naar de tweede graad. 

Want het hoofddoel is duidelijk: uw kind een goede start geven en zo zijn verdere schoolloopbaan optimaliseren. Elk kind zo begeleiden dat het zijn vleugels optimaal kan uitslaan, nu en later.

 

Onze schoolvisie: 'Non scholae sed vitae discimus': 'Wij leren niet voor de school, maar voor het leven'.

 

Elke leerling heeft een unieke persoonlijkheid, specifieke interesses en ambities. Om hieraan tegemoet te komen, biedt GO! Middenschool Halle meer dan alleen onderwijs.

De  weg van kind naar jongvolwassene  gaat vaak gepaard met een zoektocht naar zichzelf, naar talenten, naar het realiseren van dromen en ambities, naar een plaats in de maatschappij. Leren is hoe je als leerling, samen met de leerkrachten, vorm kunt geven aan je toekomst.

GO! Middenschool Halle begeleidt, ondersteunt en vervolmaakt jongeren tot zelfbewuste jongvolwassenen die actief deelnemen aan een moderne samenleving.

Voorbereiden op het hoger onderwijs en jongeren klaarstomen om mee te kunnen draaien en verantwoordelijkheid op te nemen in onze maatschappij  is onze kerntaak. Wij zetten in op een stevige cognitieve basis én de maximale verwerving van sociale vaardigheden. Daarom staat onderwijsvernieuwing hoog op onze agenda.

GO! Middenschool Halle is meer dan goed onderwijs alleen. Dit vormt de rode draad doorheen de vijf pijlers waarop onze school steunt.

  1. We creëren een goede leeromgeving die de leerlingen stimuleert om zichzelf verder te ontplooien. Hierbij schenken we veel aandacht bij de overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs. Zo voelen de leerlingen zich vanaf de eerste dag thuis op onze school. GO! Middenschool Halle focust zich op het welbevinden van haar leerlingen en leerkrachten. Dit leidt tot betere prestaties.
  2. GO! Middenschool Halle staat voor een kwalitatief en innoverend onderwijs. We begeleiden onze leerlingen in hun zoektocht naar kennis. Kennis die leidt tot een beroep of kennis die de jongere voorbereidt op hogere studies. Hierbij schenkt onze school de nodige aandacht aan het individuele karakter van elke jongere. Daarom worden de leerlingen ondersteund via verschillende initiatieven zoals differentiatie, remediëring, studiekeuze en -begeleiding. Om onze leerlingen optimaal voor te bereiden op het beroepsleven en / of verdere studies is een gedegen kennis van de Nederlandse taal onontbeerlijk. Een doorgedreven taalbeleid geeft elke leerling de kans zich hierin verder te vervolmaken.
  3. Uitgroeien tot een zelfbewuste jongvolwassene is een proces dat bestaat uit vallen en opstaan. GO! Middenschool Halle biedt jongeren deze kans in een veilige omgeving. Daarom schenken we de nodige aandacht aan orde en tucht waarbij de nadruk ligt op het preventieve en remediërende aspect.
  4. Naast kennis zijn goede sociale vaardigheden onontbeerlijk om actief te participeren in de huidige samenleving. We streven hierbij naar elke vorm van samenwerking, zowel intern als extern, die deze doelstelling kan bevorderen.
  5. Een open sfeer en loyaliteit ten opzichte van elkaar bevorderen, een goede verstandhouding, een meer open blik op de wereld en een respectvolle mondigheid.

GO! Middenschool is meer dan onderwijs!