De zeven pijlers van ons Pedagogisch Project

1. Mondigheid

Het is van het grootste belang dat kinderen van jongs af aan hun eigen standpunten en ideeën helder leren verwoorden en verdedigen, zodat ze kunnen opkomen voor zichzelf en voor anderen.

2. Intellectuele nieuwsgierigheid

Kinderen zijn van nature leergierig. Onze school stimuleert die intellectuele nieuwsgierigheid en reikt de middelen en vaardigheden aan voor een vol en boeiend leven.

3. Sociale bewogenheid

De samenleving heeft geen behoefte aan onverschillige bollebozen, maar aan mensen met een hart voor anderen. De ontwikkeling van het geweten, van een rechtvaardigheids- en verantwoordelijkheidsgevoel krijgt bij ons de volle aandacht.

4. Rechtvaardigheid

Het inzicht dat in de samenleving niet iedereen dezelfde kansen krijgt, is de basis van elke vorm van solidariteit. Onze school leert kinderen en jongeren oog hebben voor de werkelijkheid en de bestaande maatschappelijke ongelijkheden en scherpt hun zin voor rechtvaardigheid aan.

5. Gelijkwaardigheid

Onze school gaat er niet alleen van uit dat alle mensen gelijkwaardig zijn, maar streeft ernaar elke discriminatie in de praktijk uit te sluiten. De gelijke behandeling van mannen en vrouwen, een ideaal dat in onze samenleving nog altijd niet volledig is gerealiseerd, is in de scholen van het Gemeenschapsonderwijs een feit. Jongens en meisjes krijgen dezelfde kansen en kunnen zich zonder uitzondering inschrijven voor eender welke opleiding.

6. Openheid

Door het pluralistisch karakter van onze school leren kinderen beter omgaan met andere meningen en overtuigingen. Vooroordelen worden in de kiem gesmoord. Openheid en respect voor andere opvattingen, culturen en religies zijn van essentieel belang.

7. Zelfstandigheid

Wij vormen geen meelopers, maar jonge mensen met pit en een behoorlijke dosis zelfvertrouwen. Kinderen zelfstandig leren denken en beslissingen nemen, is een uitdaging die een totale inzet vergt. Wij schrikken hier niet voor terug.