Voorwoord

Mevrouw
Mijnheer

Het spreekt vanzelf dat u hoge eisen stelt aan de school die samen met u zal instaan voor het onderwijs en de verdere opvoeding van uw dochter of zoon.

Een moderne school moet eerst en vooral een duidelijke visie hebben op haar taak… In het Gemeenschapsonderwijs leggen wij de klemtoon op de eenheid van onderwijs en opvoeding. Het onderwijs dat de school verstrekt kan niet los gezien worden van het hele opvoedingsproces dat haar leerlingen doormaken.

Omdat wij onze leerlingen een stevige basis willen geven voor hun loopbaan en hun verder leven, hechten wij groot belang aan een evenwichtige combinatie van KENNISOVERDRACHT en PERSOONLIJKHEIDSVORMING.

Een degelijke inhoudelijke ontwikkeling is meer dan ooit onontbeerlijk voor het welslagen in onze ingewikkelde maatschappij. Goed ontwikkeld intellect komt anderzijds pas ten volle tot zijn recht als het geschraagd wordt door een stevige persoonlijkheid.

Met dit mensbeeld voor ogen werkt de Gemeenschapsschool aan de maatschappij van morgen. Naast een hoog niveau op inhoudelijk vlak, waarborgt ze een menselijke vorming die alleen in een open, verdraagzaam en pluralistisch milieu kan geboden worden. Leren omgaan met mensen met uiteenlopende maatschappelijke en levensbeschouwelijke opvattingen kan enkel in een leermilieu waarin deze opvattingen aanwezig zijn en zich kunnen uiten. Anders gezegd: leren leven in een maatschappij kan enkel in een school die een getrouwe weergave is van die maatschappij.

De stevige verankering van de school in de maatschappij werd zelfs tot het bestuurlijk niveau doorgetrokken in ons Gemeenschapsonderwijs. Onze school heeft een eigen schoolraad waarvan de samenstelling elders op deze website wordt vermeld.

Het Koninklijk Atheneum van Halle werkt reeds lang in deze geest en heeft hierdoor een stevige reputatie verworven: kwaliteitsonderwijs is hier de traditie. De uitslagen van onze oud-leerlingen in het hoger onderwijs en in het beroepsleven bewijzen dit. Wanneer de Directie en het Personeel van deze school zich kunnen beroepen op de gevestigde faam en de opgebouwde traditie, betekent dit geenszins dat zij zweren bij ouderwetse en voorbijgestreefde objectieven en onderwijsmethoden.

Modern onderwijs vertrekt van de opgedane ervaring om op oordeelkundige wijze nieuwe inhouden en opvoedkundige benaderingen in zich op te nemen. Door voortdurende actualisering van de leerinhouden en door bijscholing van het onderwijzend personeel, door een nauwgezette C.L.B.- begeleiding van de leerlingen en door het up-to-date houden van de didactische uitrusting verzekert het Koninklijk Atheneum van Halle een degelijke vorming van uw dochter of zoon.

Ook op het gebied van de persoonlijke begeleiding neemt het Koninklijk Atheneum initiatieven. Zo werd naast de werkgroep “Open Oor”, een werkgroep voor leerlingenwelzijn, ook de Cel leerlingenbegeleiding opgericht.

De Directie en het Personeel van dit Koninklijk Atheneum leiden uit het leerlingenaantal af dat hun inspanningen in de hierboven geschetste zin gewaardeerd worden en dat ze erin slagen de jeugd van Halle en omgeving te geven wat haar toekomt: het kwaliteitsonderwijs dat moderne jonge mensen nodig hebben.

Stéphanie Caron
directeur